Изразяваме тревога по повод Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Изразяваме тревога по повод Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел
юли 10, 2020 Aneta Filipova

В официална позиция към управляващите фондация „Сийдър“ изрази своята силна тревога по отношение на внесения на 1.07.2020 г. от Искрен Веселинов и група народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Причината е, че Законопроектът противоречи както на Конституцията на Република България и националното законодателство, така и на правото на ЕС и демократичните принципи като цяло. В писмото си до властимащите обърнахме внимание, че само преди дни Съдът на ЕС излезе с решение срещу Унгария, според което сходен закон нарушава правилата на ЕС за защита на основни права на гражданите в съюза, като осъществява непряка дискриминация спрямо организациите на гражданското общество и лицата, които им оказват подкрепа. Този закон е прогласен за противоречащ на правото на ЕС.

Също така напомнихме, че организациите на гражданското общество допринасят съществено за различни важни сфери, като социалните дейности, образованието, здравеопазването, включително и чрез привличането на дарителски и безвъзмездни средства от страната и чужбина. Наред с това, и към момента, ние сме законово задължени да се отчитаме пред минимум четири институции, в това число като подаваме годишни данъчни декларации пред НАП и годишни отчети пред НСИ, декларираме всички заеми пред Българска народна банка, публично обявяваме годишен доклад за дейността и финансов отчет пред Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписвания към Министерство на правосъдието. Отделно организациите отчитат работата си и разходването на дарения пред дарителите си и обществеността. Остава неясно каква е целта на създаването на един изцяло нов регистър, който да се води от Министерство на финансите, като липсва аргументация за нуждата от подобна законодателна промяна, включително как тя би повишила прозрачността на финансирането на ЮЛНЦ в обществена полза.

Допълнително, предложението за въвеждане на задължение за деклариране на лично имущество от страна на членовете на управителните органи на гражданските организации, е крайно опасно и на практика подкопаващо дългогодишните усилия за изграждането на гражданско общество у нас. Подобно задължение необосновано приравнява органите на управление на ЮЛНЦ с лицата, заемащи публични длъжности и нарушава правото на личен живот и опазването на неговата неприкосновеност съгласно Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

В официалната си позиция призовахме предложения Законопроект да бъде отхвърлен като това би потвърдило, че България е демократична държава, в която институциите спазват Конституцията и чиито закони не се използват за ограничаване на гражданските права и работата в обществена полза.