Председателят на ДАЗД се запозна с годишния отчет на Фондация „Сийдър“

Председателят на ДАЗД се запозна с годишния отчет на Фондация „Сийдър“
август 2, 2018 Александра Попова

Постигнатите резултати през 2017 г. и реализацията на целите за 2018 г. на Фондация „Сийдър“ обсъдиха председателят на  Държавната агенция на закрила на детето д-р Елеонора Лилова и г-жа Александрина Димитрова, изпълнителен директор на организацията.

Фондацията е най-големият доставчик на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ сред неправителствените организации в България. Тя управлява девет Центъра, в които подкрепа получават 105 деца и младежи. Екипът се състои от 99 професионалисти, които полагат ежедневни грижи и непрекъснато усъвършенстват уменията си.

Председателят на ДАЗД оцени високо дейността и постигнатите резултати в грижата за децата, лишени от родителска грижа. Тя благодари за активното участие на организацията и на г-жа Димитрова, в качеството й на съпредседател, в работата на Постоянната експертна работна група по деинституционализация.

Д-р Лилова и изпълнителният директор на Фондация „Сийдър“ обсъдиха и създаването на новата Национална стратегия за детето и се обединиха около нуждата от интегриран подход в политиките за деца.