Център за социална рехабилитация и интеграция “Синева”

Център за социална рехабилитация и интеграция на фондация „Сийдър” в Кюстендил отвори врати през есента на 2015 г. Това е място, където млади хора с интелектуални затруднения получават качествена подкрепа за индивидуалното си развитие. Целта е те да развият способностите си и да придобият нови, да повишат самостоятелността си и да им бъде осигурена възможност за истинска социална интеграция и социално включване.

Центърът осъществява дейността си чрез екип от висококвалифицирани специалисти – 9 служители на фондацията, сред които са социални работници, логопед, психолог, кинезитерапевт, трудотерапевт, артерапевт. Предлаганите услуги от Центъра са в три основни направления:

  •         Консултативни дейности, които предоставят социални и семейни консултации и психологическа подкрепа спрямо индивидуалното състояние на младия човек и неговите близки.
  •         Терапевтични дейности – логопедична терапия, арт терапия, трудотерапия и сензорна терапия. Те имат за цел да въздействат комплексно върху цялостното развитие на младите хора.
  •         Рехабилитационни дейности, които включват социална рехабилитация, когнитивна, психологическа и медицинска кинезитерапия.

Към момента Центърът подкрепя 35 младежи, които редовно посещават занятията. Работата с различните специалисти, според личните потребности на всеки посетител, помага за тяхното бързо адаптиране и те идват с голямо желание и интерес. Това се дължи и на факта, че младите хора с увреждане обикновено са изолирани, нямат достъп до образование или работа и са принудени да прекарват ежедневието си зад стените на дома си.

Сред важните специфики на Центъра, е че освен с младежите с увреждане, се работи и с техните близки и роднини, на които се оказват психологическа помощ и напътствия за адекватна помощ в семейството. Целта е те да бъдат информирани за целите и напредъка на детето си и да се включват в процеса на подкрепа в домашни условия, за да може постигнатите резултати в Центъра да се затвърдят и доразвиват.