Центрове за настаняване от семеен тип „Сияние“

През 2010 г. фондация „Сийдър“ закри Дома за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) в с. Горна Козница и изведе всички 58 деца и младежи с увреждания, настанени там, в среда, в която те да получат качествена грижа. Фондацията координира всички стъпки по подготовка на децата за извеждане, подпомогна плавното им преместване в къщи от семеен тип, разработи и приложи нов инструмент за оценка на уменията и нуждите им.

Освен това в партньорство с Община Кюстендил фондация „Сийдър“ създаде и пое управлението на първите по рода си Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Фондацията управлява центровете и до днес. Те са в гр. Кюстендил, наричат се „Сияние“ и представляват 2 къщи и 2 апартамента в различни части на града.

В къщите екипът на Сийдър предоставя 24-часова качествена грижа от семеен тип на 24 деца и младежи с увреждания, изведени от Дома в с. Горна Козница или настанени по спешност.

В Центровете за настаняване от семеен тип е изградена среда, максимално доближаваща се  до семейството. В центровете работят общо 36 служители на фондацията – социални терапевти, социални работници, трудотерапевти и ръководители екип, които подпомагат децата и младежите в ежедневието, подкрепят ги в усвояването на умения за по-голяма самостоятелност, осъществяват контакти с училища и потенциални работодатели за младежите, организират празници, екскурзии, участия в събития в града. Екипите преминават въвеждащи и надграждащи обучения, редовна супервизия и възможности за обмен на опит и усвояване на нови практики. С всяко дете/младеж се работи индивидуално  според неговите потребности и предпочитания, а семейният тип среда подсилва усещането му за сигурност. Фондацията също така осигурява различни възможности за интегриране на децата и младежите в общността, така че те да бъдат пълноценни членове на обществото.