Обучения

Фондация “Сийдър” е натрупала значителен опит и експертиза в социалната сфера и предлага обучения на доставчици на социални услуги и професионалисти, работещи с деца и/или хора с увреждания по следните теми:

  • Методът “Планиране с акцент върху личността” (ПАЛ);
  • Стратегии на екипа при кризисни ситуации. Сформиране на екип за действия при кризисни ситуации. Действия на екипа при трудно поведение на клиент на социалната услуга;
  • Подкрепа с акцент върху личността в сензорна среда. Сензорна стая/каравана. Сензорна приказка;
  • Развитие на дейността “Подкрепена трудова заетост”;
  • Система за вътрешен мониторинг на социалната услуга.

Фондация “Сийдър” има опит и в осъществяването на независим мониторинг върху качеството на социални услуги. За повече информация относно предлаганите обучения и мониторинг, моля потърсете ни на office@cedarfoundation.org