Застъпничество

Застъпничеството е важен компонент за успешното включване на децата и хората с увреждания в обществото, както и за повишаване на информираността за техните проблеми. Фондация “Сийдър” е активен участник в процеса на деинституционализация в България и е съ-председател на Постоянната експертна работна група по деинституционализация заедно с Държавната агенция за закрила на детето. През 2016 г. Групата подготви процеса по приемане на нов План за действие към Националната стратегия “Визия за деинституционализация на децата в Република България” за периода 2016-2020 г. Фондацията участва и в редица работни групи и консултативни съвети, включително за изготвяне на промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и създаване на Закон за социалните услуги.

“Сийдър” членува в Eurochild, Национална мрежа за децата и Коалиция “Детство 2025″.